Danh mục sách giáo khoa lớp 1 và lớp 2 năm học 2021- 2022

Lượt xem:


Năm học 2021-2022, học sinh lớp 1 tiếp tục học Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, học sinh lớp 2 thì học 9 cuốn thuộc Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và 1 cuốn sách Mĩ thuật thuộc Bộ sách chân trời sáng tạo.