Trần Thị Chuyền
Trần Thị Chuyền Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0984335617 chuyensan.mt68@gmail.com
Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Thị Hoa Ban Giám Hiệu Phó hiệu trưởng 1 0837607979 tuhoa70@gmail.com